Welcome to ZyberPH Developers. Be one of us! Read first our VIP RULES. For more info and guide you. Read our FAQ

SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post your suggestion or feedbacks to our forum here.
Post Reply
User avatar

Topic Author
cavin12400
Developer
Developer
Posts: 25
Joined: Wed Apr 06, 2016 12:10 pm
Location: Y̢ǫu͟ ͞c̶a̴n'҉t trac̨k ̡m̡e
  Windows 7 Chrome
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times
Contact:

SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by cavin12400 » Fri Nov 04, 2016 8:28 pm

So here it is. This will be short.
So I'm new here and have been observing.
1) Profile should have at least a small bio.
2) Please dont make the navbar a dropdown. hindi kasi nakikita masyado. (Okay lang kapag mobile version)
3) Wag po e fixed(Sticky footer) ang footer.
4) Unnecessary po ang color palette na nag cha-change ng color ng header.
5) Sana meron phonebook. para mas mabilis ang pagPM
6) Nakaka anoy ang snowball. Pero siguro ngayon lang yan kasi seasonal. haha
7) Hide po ang smiley sa gilid(kapag nagpopost). Gawin nalang pong toggle.
8) E move po yung mchat sa isang page lang talaga. I mean is e baklas na yung sa homepage.

Please no hate. Just suggesting.
:eyes Ṯ͚̝͓͇̥͓ͭ̂h͚͎͇̭͎̘̥̍̂̑͗̆e̲͙̎̅́̑ ̮q̟͈̩̥͔u̗̼̣̥͎̤̓͗͋̌́̑̒ͅî̯̦̫͉̣͂éͤͮ̆̆ͮt̪̗͍̫̞̯ͯͅẹ͎͐̋r̝̫͕̿̍̈́̓ͮ̽ͅ ͔ͣͬ͑̏̎͐y͓̥̗̳̩͔͑̉̊ö̘́͂ͧ͑͛̈́͐u̩͎͚̟ͤ̊̽̈́̅̃ ͖̖͉̥̘͖̥̇ͯ͗̉̽̈̍b̠̽̏ͧ̌ͧe̥̗̻̱̩̭̭̾́̐ͬͧc͕͇̖̩o̖̩͔̲͐ͅm̞̼e̪͂̒͌ͪ̊̋ͣ,̣̥̳̭̮̦͆ ̱̳͔̗͇̽̓̎ͥͦ̎ͥͅt̽̽ͫ̎h̟̻͋ͬe͇̊͆̇ ͔̭͍ͦm̪ͣ̔̉́͆̔ͅo̺͉r̟ͨe y̞͇͖͋͑͒o̬̗̦͚ͦ̐͂̌̿̋̓ű̗̭ͥͨ ̤̞͉͓́͒̌ͤ͒ͤẖ͉̗͍̤̅̔͗e͓̮͔̗̰͈͊͊̅̍ͪͅḁ͙̞̖̯̇ͨ̓ͥr̹̦̞ͭ̐ͫͬ̑́ͦ :eyes


|P͙̭̹̭y̝̠͕̯ṯ̭͖̞͕h̠̲̣̟̺̠͎ͅo̘̩͖͈̗n̪͈͕i̮͉̟͙s͓̝̭̠t̯̪̺a͎̝̞̮̟̝|W̦͙̘e̟̣̠͚b̞̥̳̹ ̳̜̠D̞̜͔̩͈͕e͕͙̠͈͔̫͔v̘e̟̟̬l͉͇̼͎̻͇͍o̥͔͎p̮̯͕e̞̳͓̰̩͉r̼̪|A̳̭̻͕ṉ͍̜̣̻̤̮͓a͍͇̤̥̻͍͍l͎͖̤̱y̤͓̗͖s̟̭̰̝͙̲t̗̫|_̸̸͐̉̈́_̂͆͞҉_̈̓ͤͩ͛̏̍̕͠_̌̆̂͏҉_ͤ̓̀ͨͭ̎_̡̾̋ͯ͗ͭ͋͡_ͥ̾̊̊̉ͦ_̎̿ͦͫ̓͟͟_͋͒̌̇͞_̶ͯ̅ͥ̀̐_̈ͤ͗̏́̕_ͣͮ͘͝͡_̷̡͂͒ͯ̚͞_̑͒̆̎̏ͫ҉_̄̌̂̀̍̆́̚͘͟_̸̈͛̐͛͑̃̅̔͢_̶̋̈ͥͤ̈́_͐̅ͮ͛ͤ̃ͦ̏̀͢͜_̊̀̎̊҉͟_̴ͨ͊͘_̴ͯ̋̑̽ͯ͒ͯ_̨ͤ̓̉̅͘͟_ͫͦͭ̋́͌̏͂ͩ_͐͐̅̋̈́̅̀͟_̴́́ͥ̌ͬ̉_̅̽̀_ͩ̽_̡̄͒̃́ͤ͘͞_̸ͩ͛͊̽ͨ͛͛̓̂͘͡_ͤͯ͛ͮͧ_̵̛ͥͣ̈̍̃_͛ͧ̒͝_̵ͦͯ͡_͗ͩ͛̇ͯ͜_ͤ̑̓_̧͊͜_̛ͤ̆_̸̢ͯ̍͛̉ͪ_̂̆̎̑̒̍ͦ͞_̡̿̑͜_̑̓̿͋̑͂͡_̉ͨ̎ͪ̒̒̐_̡̓͊ͫ̅̐ͥ͟_͑ͬ͊̆ͮ҉_̈̏̆ͬ̓_̓͛͆҉_̸̵̛̽̌ͣ͋̆̽̃ͤ_̶̐̈́ͧ̚͡_̌_͌͗_̡̃ͧͬ̽̑̽ͤ_̛̒̏͛_̔ͤͥͬͨ҉̨_͋̆͋̄҉̢_ͫ̀_̛͑ͤ̓̽̍͆͟_̨̾̃̄̃̀͐̑̀͟_̴̒ͭ̌̑ͭ́͟_̴͆͝_̸ͭ͡_̧͊͜_̑̓̿͋̑͂͡_̉ͨ̎ͪ̒̒̐_̡̓͊ͫ̅̐ͥ͟_͑ͬ͊̆ͮ҉_̈̏̆ͬ̓_̓͛͆҉_̸̵̛̽̌ͣ͋̆̽̃_ͫ̀_̛͑ͤ̓̽̍͆͟_̨̾̃̄̃̀͐̑̀͟_̴̒ͭ̌̑ͭ́͟_̴͆͝_̸ͭ͡


User avatar

Topic Author
cavin12400
Developer
Developer
Posts: 25
Joined: Wed Apr 06, 2016 12:10 pm
Location: Y̢ǫu͟ ͞c̶a̴n'҉t trac̨k ̡m̡e
  Windows 7 Chrome
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by cavin12400 » Sat Nov 05, 2016 6:34 pm

Image

Ganito nalng sana

User avatar

Androidcribs
Admin
Admin
Posts: 398
Joined: Sat Feb 27, 2016 8:54 am
Location: Android world
  Linux Chrome
Has thanked: 61 times
Been thanked: 44 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by Androidcribs » Sun Nov 06, 2016 7:30 am

cavin12400 wrote:So here it is. This will be short.
So I'm new here and have been observing.
Thanks for your suggestion :)
1) Profile should have at least a small bio.
I will add this later
2) Please dont make the navbar a dropdown. hindi kasi nakikita masyado. (Okay lang kapag mobile version)
Sa left nav bar ba sinasabi mo? mga link?
3) Wag po e fixed(Sticky footer) ang footer.
ano po sticky footer?
4) Unnecessary po ang color palette na nag cha-change ng color ng header.
Kasama kasi header sa pagchange ng color.
5) Sana meron phonebook. para mas mabilis ang pagPM
Madali lang naman mag pm eh. Inbox naman tayo. Just click profile and send message.
6) Nakaka anoy ang snowball. Pero siguro ngayon lang yan kasi seasonal. haha
Ngayon xmas lang po yan :)
7) Hide po ang smiley sa gilid(kapag nagpopost). Gawin nalang pong toggle.
Baka di mapansin may smiley pag nkhide.
8) E move po yung mchat sa isang page lang talaga. I mean is e baklas na yung sa homepage.
Pwede mo naman iclick yung sa button (-) sa right side para ma minimize.
Please no hate. Just suggesting.
Compilation of Android Roms, Recoverys, Apps, Games and Tricks
Visit us my blog http://androidcibs.com
Androidcribs.com
Androidcribs
Image

User avatar

Topic Author
cavin12400
Developer
Developer
Posts: 25
Joined: Wed Apr 06, 2016 12:10 pm
Location: Y̢ǫu͟ ͞c̶a̴n'҉t trac̨k ̡m̡e
  Windows 7 Chrome
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by cavin12400 » Sun Nov 06, 2016 2:43 pm

Androidcribs wrote:
cavin12400 wrote:So here it is. This will be short.
So I'm new here and have been observing.
Thanks for your suggestion :)
1) Profile should have at least a small bio.
I will add this later >>Thanks po!
2) Please dont make the navbar a dropdown. hindi kasi nakikita masyado. (Okay lang kapag mobile version)
Sa left nav bar ba sinasabi mo? mga link? >>naka dropdown toggle kasi sakin eh
3) Wag po e fixed(Sticky footer) ang footer.
ano po sticky footer? >>What I mean po is yung my color pallete. Sticky footer po is nandyan parin sya kahit mag scroll up or down. Naka fixed po kasi. Kasi ang nangyayari po kapag nasa mobile version is naka harang po sya sa screen.
4) Unnecessary po ang color palette na nag cha-change ng color ng header.
Kasama kasi header sa pagchange ng color. >>Sana po hindi nalang sinali ang Header. hihi
5) Sana meron phonebook. para mas mabilis ang pagPM
Madali lang naman mag pm eh. Inbox naman tayo. Just click profile and send message. >>Kuha ko na po. Hindi ko kasi ma intindihan masyado ang interface.
6) Nakaka anoy ang snowball. Pero siguro ngayon lang yan kasi seasonal. haha
Ngayon xmas lang po yan :) >>LIKE! :)
7) Hide po ang smiley sa gilid(kapag nagpopost). Gawin nalang pong toggle.
Baka di mapansin may smiley pag nkhide. >>Gawin po parang sa Facebook na toggle sya.
8) E move po yung mchat sa isang page lang talaga. I mean is e baklas na yung sa homepage.
Pwede mo naman iclick yung sa button (-) sa right side para ma minimize. >>I suggest po na ito ang magre-replace sa sticky footer. as in magiging parang chat sya na pwede e minimize tapos naka fixed para kahit saan ako papunta pwede ako magchat agad2x.
Please no hate. Just suggesting.
Additional: General suggestion ko po is gawing clean ang design. As what I've observed po kasi is masyado madaming design and it's kinda annoying. And along with this design po is dapat po nating e sa-alang-alang ang bigat ng page, kasi kapag nagscroll ako sa page merong lag. Refer po kayo sa ibang forum tulad ng Symbianize.com ,phcorner.net. simple yet mabilis.

www.zyberph.com/:26 A Parser-blocking, cross-origin script, https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/nex ... are.min.js, is invoked via document.write. This may be blocked by the browser if the device has poor network connectivity.

User avatar

Androidcribs
Admin
Admin
Posts: 398
Joined: Sat Feb 27, 2016 8:54 am
Location: Android world
  Linux Firefox
Has thanked: 61 times
Been thanked: 44 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by Androidcribs » Tue Nov 08, 2016 3:01 am

cavin12400 wrote:
Androidcribs wrote:
cavin12400 wrote:So here it is. This will be short.
So I'm new here and have been observing.
Thanks for your suggestion :)
1) Profile should have at least a small bio.
I will add this later >>Thanks po!
2) Please dont make the navbar a dropdown. hindi kasi nakikita masyado. (Okay lang kapag mobile version)
Sa left nav bar ba sinasabi mo? mga link? >>naka dropdown toggle kasi sakin eh
3) Wag po e fixed(Sticky footer) ang footer.
ano po sticky footer? >>What I mean po is yung my color pallete. Sticky footer po is nandyan parin sya kahit mag scroll up or down. Naka fixed po kasi. Kasi ang nangyayari po kapag nasa mobile version is naka harang po sya sa screen.
4) Unnecessary po ang color palette na nag cha-change ng color ng header.
Kasama kasi header sa pagchange ng color. >>Sana po hindi nalang sinali ang Header. hihi
5) Sana meron phonebook. para mas mabilis ang pagPM
Madali lang naman mag pm eh. Inbox naman tayo. Just click profile and send message. >>Kuha ko na po. Hindi ko kasi ma intindihan masyado ang interface.
6) Nakaka anoy ang snowball. Pero siguro ngayon lang yan kasi seasonal. haha
Ngayon xmas lang po yan :) >>LIKE! :)
7) Hide po ang smiley sa gilid(kapag nagpopost). Gawin nalang pong toggle.
Baka di mapansin may smiley pag nkhide. >>Gawin po parang sa Facebook na toggle sya.
8) E move po yung mchat sa isang page lang talaga. I mean is e baklas na yung sa homepage.
Pwede mo naman iclick yung sa button (-) sa right side para ma minimize. >>I suggest po na ito ang magre-replace sa sticky footer. as in magiging parang chat sya na pwede e minimize tapos naka fixed para kahit saan ako papunta pwede ako magchat agad2x.
Please no hate. Just suggesting.
Additional: General suggestion ko po is gawing clean ang design. As what I've observed po kasi is masyado madaming design and it's kinda annoying. And along with this design po is dapat po nating e sa-alang-alang ang bigat ng page, kasi kapag nagscroll ako sa page merong lag. Refer po kayo sa ibang forum tulad ng Symbianize.com ,phcorner.net. simple yet mabilis.

www.zyberph.com/:26 A Parser-blocking, cross-origin script, https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/nex ... are.min.js, is invoked via document.write. This may be blocked by the browser if the device has poor network connectivity.


Added:
Request Granted:
BIO already implemented. Check your profile and edit then you can see BIO.
8) E move po yung mchat sa isang page lang talaga. I mean is e baklas na yung sa homepage.
Pwede mo naman iclick yung sa button (-) sa right side para ma minimize. >>I suggest po na ito ang magre-replace sa sticky footer. as in magiging parang chat sya na pwede e minimize tapos naka fixed para kahit saan ako papunta pwede ako magchat agad2x.
Gets ko na maybe some other day will try this.


User avatar

Mzteriozo
Moderator
Moderator
Posts: 203
Joined: Thu Sep 08, 2016 3:13 am
Location: Lupang Sinilangan
  Windows XP Chrome
Has thanked: 51 times
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by Mzteriozo » Wed Nov 23, 2016 4:12 am

clap clap para kay bes cevin may chupa ka sakin libre lang luhod kana fafa :P :beer1 :rofl
i'm not going to censor myself to comfort your ignorance
Image

User avatar

Mzteriozo
Moderator
Moderator
Posts: 203
Joined: Thu Sep 08, 2016 3:13 am
Location: Lupang Sinilangan
  Windows XP Chrome
Has thanked: 51 times
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by Mzteriozo » Sat Nov 26, 2016 3:12 am

nga pala sir cribs Concern ko lang din about sa zpoint natin sana bago mag transaction like withdraw/depot/transfer zpoint dapat mag lalagay din ng password parang ATM kung baga kasi mahirap na pag naiwan yung account mo naka log in tapos may alam ng sites nato baka.. pag tripan at i withdraw at i transfer sa iba .. yun lang thanks in advance ~ observe pa ako^_^

User avatar

Mzteriozo
Moderator
Moderator
Posts: 203
Joined: Thu Sep 08, 2016 3:13 am
Location: Lupang Sinilangan
  Windows 7 Chrome
Has thanked: 51 times
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: SUGGESTION NI CAVIN [PEACE]

Post by Mzteriozo » Sat Nov 26, 2016 6:55 pm

pa off topic lang ah sir cribs bakit ganito? lagi ko itong na eencounter ?
Image


Post Reply

Return to “Suggestions and Comments”